4.5 uit/ 5
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Compleet assortiment transportsystemen van Logitrade

Algemene voorwaarden

MetaalUnieVoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie (Nederlandse Organisatie van Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf in de Metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2001

Uitgave van de Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
die leden van de Metaalunie doen, op alle overeenkomsten
die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het
gevolg kunnen zijn. De aanbieder/leverancier is het
Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt
aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. De wederpartij
wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.
1.2 Deze voorwaarden mogen alleen worden gebruikt door leden
van de Metaalunie.
1.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en
worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen
enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid
hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op
levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000. De
prijzen zijn exclusief omzetbelasting en emballage.
2.4 Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer
het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn
aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de
auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de
door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur
enz.
3.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven
eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever
voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming
van opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden
getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is
opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van
Euro 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op
grond van de wet worden gevorderd.
3.3 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als
bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door
opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding
van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een
boete verschuldigd van Euro 1.000 per dag. Deze boete kan
naast schadevergoeding op grond van de wet worden
gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en
informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen
directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens
hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de
functionele geschiktheid van door of namens hem
voorgeschreven materialen.
4.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak
van derden met betrekking tot het gebruik van door of
namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen,
monsters, modellen en dergelijke.
4.4 Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil
gebruiken vóórdat deze verwerkt worden voor eigen rekening
(laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt,
komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd

5.1 De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering
vastgesteld.
5.2 Bij de vaststelling van de levertijd gaat opdrachtnemer er van
uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de
omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3 De levertijd gaat in wanneer over alle technische details
overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens,
definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van
opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is
ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de
uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4 a.Als er sprake is van andere omstandigheden dan
die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de
levertijd vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd
verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht
onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de
werkzaamheden niet in de planning van
opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen
deze worden afgerond zodra zijn planning dit
toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd
verlengd met de tijd die nodig is om de materialen
en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het
meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de
planning van opdrachtnemer kan worden ingepast,
zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra
de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen
door opdrachtnemer wordt de levertijd verlengd met
de duur van de opschorting. Als voortzetting van de
werkzaamheden niet in de planning van
opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de
werkzaamheden worden afgerond zodra de planning
dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de
levertijd verlengd met de daardoor ontstane
stagnatietijd.
5.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in
geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is
overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1 Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ex works”, conform
Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het
moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper.
6.2 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever
en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het
transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en
lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever
kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
6.3 Ook in geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert
gaat het risico van de zaak over op het moment dat verkoper
de zaken ter beschikking stelt aan koper in het bedrijfspand
van verkoper of op een andere overeengekomen plaats.
6.4 Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van
aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft
gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij koper
tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van
verkoper.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1 Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier
maanden verstrijken en de nakoming ervan door
opdrachtnemer nog niet is voltooid, mag een stijging in de
prijsbepalende factoren worden doorberekend aan
opdrachtgever.
7.2 Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt
plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste
termijn.
7.3 Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en
opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag
opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de
aangeleverde goederen in rekening te brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn
verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die
bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren
en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is
zijn verplichtingen na te komen.
8.2 Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te
verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen,
worden onder andere verstaan de omstandigheid dat
leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of
niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer,
aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen,
het verloren gaan van te verwerken materialen,
wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en importof handelsbeperkingen.
8.3 Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de
nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke
onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De
overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van
de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben
in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van
de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen,
ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn
om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.
9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-,
funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-
, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas-, water-,
elektriciteit- of andere infrastructurele
voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade
aan op of bij het werk aanwezige zaken;
d. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen
of afval;
e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerof minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of
bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet
overeenstemt met de werkelijkheid;
c van geschatte hoeveelheden met meer dan 10%
wordt afgeweken.
10.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de
prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het
meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op
basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold
op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk
overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van
het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening
brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat
gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn
werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen
tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn
werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde
voorzieningen, zoals:
– gas, water en elektriciteit;
– verwarming;
– afsluitbare droge opslagruimte;
– op grond van de Arbowet en -regelgeving
voorgeschreven voorzieningen.
11.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg
van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van
gereedschappen, materialen en andere zaken van
opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de
werkzaamheden worden verricht.
11.3 Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven
in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de
uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van
opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever
aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer
voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is
genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het
werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als
opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever
heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en
opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de
mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of
het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond
van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen
die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of
nageleverd en die ingebruikname van het werk
niet in de weg staan.
12.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht
dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken
aan opdrachtnemer.
12.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij
opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw
op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop
opnieuw van toepassing.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die
opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend
gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen
tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in
aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd
is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
13.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld
stagnatieschade en gederfde winst;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder
andere verstaan schade die door of tijdens de
uitvoering van het aangenomen werk wordt
toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of
aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de
plaats waar gewerkt wordt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid van hulppersonen
13.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle
aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid
als gevolg van een gebrek in een product dat door
opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede)
bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of
materialen.

Artikel 14: Garantie

14.1 Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na
(op)levering in voor de goede uitvoering van de
overeengekomen prestatie.
14.2 Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk
dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in
voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de
gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan.
Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte
materialen niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze
herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer
hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten
franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage
en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en
verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.3 Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van
door opdrachtgever aangeleverde materialen dan staat
opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de
deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal
opdrachtnemer de keuze maken of hij:
– de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet
opdrachtgever voor eigen rekening nieuw
materiaal aanleveren
– het gebrek herstelt. In dat geval moet
opdrachtgever het materiaal franco aan
opdrachtnemer terugzenden;
– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel
van de factuur.
14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een
zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1
genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de
geleverde zaak.
Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan
moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden terug
gezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of
hij:
– de zaak herstelt;
– de zaak vervangt;
– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel
van de factuur.
14.5 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie
en/of montage van een geleverde zaak dan staat
opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de
deugdelijkheid van de installatie en/of montage.
Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is
uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel
gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van
opdrachtgever.
14.6 Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en
opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever
gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van
de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie
op grond van dit artikel.
14.7 Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de
gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de
bewerking opnieuw uit te voeren.
14.8 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat
hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer
heeft voldaan.
14.9 a. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die
het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door
opdrachtgever of door derden.
b. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken
die niet nieuw waren op het moment van levering.

Artikel 15: Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer
doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer
heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen,
blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen
zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.
Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van
artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling

17.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van
opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen
rekening.
17.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. als termijnbetaling is overeengekomen:
– 40% van de totale prijs bij opdracht;
– 50% van de totale prijs na aanvoer van het
materiaal;
– 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen 30 dagen na
factuurdatum.
17.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is
opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een
naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te
verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde
termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim.
Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst
te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
17.4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op
opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is
van faillissement van opdrachtnemer.
17.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar
als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van
betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van
opdrachtgever wordt gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt
ontbonden of geliquideerd;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder
curatele wordt gesteld of overlijdt.
17.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de
overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct
rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt
10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze
hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de
maand gezien als een volle maand.
17.7 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de
overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan
opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd
met een minimum van Euro 50.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste Euro 3.000 15%
over het meerdere tot Euro 6.000 10%
over het meerdere tot Euro 15.000 8%
over het meerdere tot Euro 60.000 5%
over het meerdere vanaf Euro 60.000 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger
zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk
gemaakte kosten verschuldigd.
17.8 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het
gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met
deze procedure heeft gemaakt voor rekening van
opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1 Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde
zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming
van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of
andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of
zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen
van bovengenoemde overeenkomsten, zoals
schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust,
mag opdrachtgever deze buiten zijn normale
bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3 Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft
ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen.
Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden
waar deze zaken zich bevinden.
18.4 Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn
eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn
vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever
verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te
verpanden.

Artikel 19: Ontbinding

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake
is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee
instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden.
Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle
vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte
kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing,
evenmin als enige andere internationale regeling waarvan
uitsluiting is toegestaan.
20.3 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats
van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd
is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels
hanteren.
20.4 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals
bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Informatie opvragen